ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។     

 ដាក់ប្រាក់

  1. តើខ្ញុំដាក់ប្រាក់ដោយរបៀបណាក្នុងការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស?
  2. តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិត?
  1. តើខ្ញុំដាក់ប្រាក់ដោយរបៀបណាក្នុងការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស?

មុនពេលភ្នាល់ជាមួយ W8BET អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់មូលនិធិដល់គណនីរបស់អ្នកដោយប្រើជម្រើសដាក់ប្រាក់មួយក្នុងចំណោម ជម្រើស ដាក់ប្រាក់ ខាងក្រោម ៖

  1. ការផ្ទេររហ័ស
  2. ការដាក់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត
  1. តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិត?

មុនពេលភ្នាល់ជាមួយ W8BET អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់មូលនិធិដល់គណនីរបស់អ្នកដោយប្រើជម្រើសដាក់ប្រាក់មួយក្នុងចំណោម ជម្រើស ដាក់ប្រាក់ ខាងក្រោម ៖

  1. ការផ្ទេររហ័ស
  2. ការដាក់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត

 

 

ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះទទួលបាន $8 ហ្រ្វីភ្លាមៗ
សម្រាប់សមាជិកថ្មី។
ជាសមាជិករួចហើយ? ចូលនៅទីនេះ