ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។

 ข้อตกลงและเงื่อนไข

FINGER FUN GLOBAL CORP   ได้รับอนุญาตและควบคุมอย่างเต็มที่ในวานูอาตูเพื่อให้บริการเกมแบบโต้ตอบ

 1. คำจำกัดความ

1.1. บทบัญญัติต่อไปนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการใด ๆ ของคุณที่ให้บริการโดย 

FINGER FUN GLOBAL COOP (รวมเรียกว่า " ผู้ให้บริการ", "เรา", "ของเรา", "ของเรา" หรือ "เรา" ตามที่บริบทกำหนด) เป็นครั้งคราวและ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ www. W8BET.com เว็บไซต์อื่นใดที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ (" เว็บไซต์") และซอฟต์แวร์ใดๆ (" บริการ") บทบัญญัติเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออ่านร่วมกับกฎการเล่นเกมที่เฉพาะเจาะจงและกฎการเดิมพันทั่วไป (รวมเรียกว่า " กฎการเดิมพันในบ้าน") หากมี และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ควบคุมการใช้บริการ ซอฟต์แวร์ และการเข้าถึง เว็บไซต์และข้อมูลประกอบในนั้น (เรียกรวมกันว่า "

1.2. แอปพลิเคชัน" หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Apple iOS และ Android OS (รวมถึงการอัปเกรดเป็นครั้งคราว)

การเดิมพัน" หรือ " การ เดิมพัน" เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเดิมพัน การเล่นเกม และการพนันที่ดำเนินการเกี่ยวกับบริการใดๆ และ/หรือทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ;

อุปกรณ์" หมายถึง อุปกรณ์เข้าถึงแอปพลิเคชันใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ ผู้ช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล โทรศัพท์ PDA อุปกรณ์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ Apple iOS และ Android OS ที่ใช้เพื่อใช้งานและเข้าถึง เว็บไซต์และการมีส่วนร่วมในบริการ

บัญชีผู้เล่น" หมายถึงบัญชีส่วนบุคคลหนึ่งบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ในประเทศหนึ่งแห่ง ซึ่งเปิดโดยบุคคลและดูแลเราเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถมีส่วนร่วมในการเดิมพันได้

ซอฟต์แวร์" หมายถึงซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น) รวมถึงแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ผู้ให้บริการจัดหาให้และจำเป็นต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้ เข้าถึงและเข้าร่วมในบริการผ่านอุปกรณ์ของคุณ; และ

หนังสือกีฬา" หมายถึงระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้และ/หรือนำเสนอในส่วนของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า "หนังสือกีฬา" และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 1. การยอมรับ

 

2.1. โดย (i) คลิกที่ "ลงทะเบียน!" ที่เกี่ยวข้อง ปุ่มและ(ii) คลิกช่องยืนยันที่อยู่ถัดจากคำว่า "ในการส่งใบสมัครนี้ ฉันยืนยันว่าฉันบรรลุนิติภาวะแล้วและกิจกรรมของฉันในเว็บไซต์นี้ไม่ขัดต่อกฎหมายในเขตอำนาจศาลของฉันเอง ฉันยังยอมรับข้อกำหนดและ เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการส่งใบสมัครนี้" คุณรับทราบและยอมรับว่า:

 1. คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างครบถ้วนแล้ว
 2. ยอมรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ตามที่อ้างถึงในที่นี้ และ
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ("ข้อตกลง") ระหว่างคุณและผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้บริการ

2.2. หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าคลิก ที่ "ลงทะเบียน!" หรือช่องยืนยันดังกล่าว และอย่าพยายามใช้หรือใช้บริการใด ๆ ต่อ หรือดาวน์โหลดและ/หรือติดตั้งซอฟต์แวร์

 1. การดัดแปลง

3.1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ปรับปรุง และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และกฎการเดิมพันในบ้าน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงดังกล่าว) เป็นครั้งคราว และการแก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ ดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไข และกฎการเดิมพันในบ้านจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ การใช้ เข้าถึง และเข้าร่วมในบริการอย่างต่อเนื่องบนหรือผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์ของผู้ให้บริการหลังจากการตีพิมพ์ดังกล่าว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขหรือปรับปรุงและกฎการเดิมพันเฮาส์ที่เผยแพร่เป็นครั้งคราว .

3.2. คุณรับทราบและตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขใดๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจในการแจ้งให้คุณทราบถึงการอัปเดตและการแก้ไขดังกล่าว การแจ้งเตือนดังกล่าว ตามที่ผู้ให้บริการอาจจัดเตรียมไว้ตามดุลยพินิจของตนเป็นครั้งคราว จะไม่ถือเป็นภาระผูกพันที่ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไขดังกล่าว

 1. ข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. ข้อมูล เนื้อหา และข้อมูลที่จัดเตรียมหรือจัดเตรียมให้กับคุณบนหรือสร้างและ/หรือรวบรวมโดยเว็บไซต์ บริการ และ/หรือผ่านอุปกรณ์ และ/หรือในรูปแบบอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรแกรมการตลาด และวัสดุ ผลการแข่งขัน สถิติ ข้อมูลกีฬาและรายการการแข่งขัน อัตราต่อรองและการเดิมพัน ข้อความ กราฟิก เนื้อหาวิดีโอและเสียงและข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการให้ไว้ (รวมเรียกว่า " ข้อมูล") จะเป็นของผู้ให้บริการ ผู้รับโอน หรือมอบหมาย ผู้อนุญาต และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และอนุญาตให้คุณใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

4.2. บันทึกตามที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก แก้ไข ผลิตซ้ำ จัดเก็บ แจกจ่าย แสดง ดำเนินการในที่สาธารณะ รวมอยู่ในรายการเคเบิล เผยแพร่ ส่ง ขาย ให้เช่า สัญญาเช่าหรืออนุญาตหรือทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลอื่นหรือบนเว็บไซต์บริการออนไลน์หรือกระดานข่าวอื่น ๆ หรือบนสื่ออื่น ๆ และ/หรืออุปกรณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการหรือในกรณีของวัสดุของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว

4.3. ซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และรูปแบบอื่นๆ ของสิทธิ์ทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นของ ได้รับอนุญาตและ/หรือควบคุมโดยผู้ให้บริการและ/หรือผู้อนุญาต คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ หรือใบอนุญาตใด ๆ สำหรับซอฟต์แวร์ (นอกเหนือจากที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ (ดูข้อ 9.2 )) บริการและข้อมูลผ่านการใช้และเข้าถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์ใดๆ

 1. เงื่อนไขการใช้งาน

5.1. ตามเงื่อนไขการใช้บริการ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณหรือที่ ถูกห้ามโดยและ/หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้อยู่อาศัยในประเทศและดินแดนต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการเดิมพันและ/หรือกิจกรรมการพนัน: ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส กวาเดอลูป กายอานา มาร์ตินีก และเรอูนียงนอกจากนี้ กฎหมายของสิงคโปร์ห้ามไม่ให้มีข้อกำหนดของเว็บไซต์ บริการ และ/หรือซอฟต์แวร์แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ที่อาศัยอยู่จริงในอาณาเขตของสิงคโปร์ และผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ดังกล่าวทั้งหมดจะถูกบล็อกไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ใน ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) คุณรับประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของคุณ:

 1. ว่าคุณจะไม่ปรากฏตัวในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ และ/หรือซอฟต์แวร์
 2. ว่าคุณกำลังดำเนินการในนามของคุณเองและในความสามารถส่วนตัวของคุณเองและไม่ใช่ในนามของบุคคลอื่น
 3. ว่าคุณไม่ถูกจำกัดด้วยความสามารถทางกฎหมายที่จำกัดในการทำสัญญา
 4. ว่าคุณไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือจัดประเภทว่าเป็นนักพนันที่บังคับ หรือมีบัญชีผู้เล่นก่อนหน้ากับผู้ให้บริการถูกยกเลิก;
 5. ว่าคุณเป็นหนึ่งใน: (ก) อายุ 18 ปี; หรือ (b) อายุอื่นตามกฎหมายหรืออายุที่คนส่วนใหญ่กำหนดโดยกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับคุณ แล้วแต่ว่าอายุใดจะมากกว่า (" อายุตามกฎหมาย");
 6. คุณตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินระหว่างการใช้บริการ
 7. ว่าคุณไม่ได้ฝากเงินที่มาจากการกระทำผิดทางอาญาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
 8. ว่าคุณไม่ได้กระทำความผิดทางอาญาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือตั้งใจที่จะใช้บัญชีผู้เล่นของคุณที่เปิดกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว และคุณจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการและบัญชีผู้เล่นของคุณสำหรับ กิจกรรมทางอาญาหรือที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้กับคุณหรือผู้ให้บริการ
 9. เพื่อรักษาชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชีผู้เล่น และรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย เป็นความลับ และป้องกันการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหรือแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีหากชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีผู้เล่นของคุณเป็นความลับ ถึงอย่างไร. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชีผู้เล่น และรหัสผ่านของคุณถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ)
 10. รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึงและการใช้บริการบนและผ่านเว็บไซต์และ/หรืออุปกรณ์ภายใต้ชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชีผู้เล่น และรหัสผ่านของคุณ โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงดังกล่าวและ /หรือการใช้งานได้รับอนุญาตจากหรือรู้จักคุณหรือไม่;
 11. ไม่ใช้บริการ เว็บไซต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในลักษณะใด ๆ ที่รบกวนหรืออาจรบกวนความพร้อมใช้งานของบริการและเว็บไซต์แก่ผู้ใช้รายอื่น หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียหรืออาจ ลดประสิทธิภาพการทำงานของบริการและเว็บไซต์
 12. ไม่เรียกร้องหรือแสวงหาข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่น
 13. ไม่อัปโหลดหรือแจกจ่ายโปรแกรม ไฟล์ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัส เสียหาย และ/หรืออาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และ/หรือเว็บไซต์
 14. การเข้าถึงหรือการใช้บริการและข้อมูลของคุณบนและผ่านเว็บไซต์และ/หรืออุปกรณ์นั้นไม่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับคุณหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่มีผลกับคุณส่วนตัวหรือกับบุคคล ในประเทศที่คุณกำลังเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้อุปกรณ์
 15. ไม่ใช้อุปกรณ์ โรบ็อต สไปเดอร์ ซอฟต์แวร์ กิจวัตรหรือวิธีการอื่นใด (หรือสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะข้างต้น) เพื่อรบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานปกติของบริการ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ ( s) ข้อมูลหรือธุรกรรมใดๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์
 16. ไม่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์และ/หรือไปยังอุปกรณ์หรือไปยังผู้ใช้อื่น ๆ เนื้อหาใด ๆ ที่หรือน่าจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการล่วงละเมิด (ตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว) ดูหมิ่น ล่วงละเมิด ข่มขู่ หมิ่นประมาท หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ยั่วยุ หรือเหยียดเชื้อชาติ เหยียดเพศ หรือมีลักษณะการเลือกปฏิบัติ แสดงความเกลียดชัง ภาพลามกอนาจารหรือดูหมิ่น หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา เพิ่มความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้
 17. ว่าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือตัวแทนของผู้ให้บริการหรือบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ หรือญาติหรือเพื่อนบ้านของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
 18. ไม่แทรกแซงการใช้บริการ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ และ/หรือข้อมูลของผู้ใช้รายอื่น หรือเริ่มต้นและ/หรือมีส่วนร่วมในการสำรวจ การแข่งขัน จดหมายลูกโซ่ หรือโพสต์/ส่ง "เมลขยะ" " สแปม" หรือการเผยแพร่อีเมลหรือข้อความจำนวนมากโดยไม่ได้ร้องขอ
 19. คุณรับทราบว่าตัวสร้างตัวเลขสุ่มของผู้ให้บริการ (" RNG ") จะตัดสินผลของเกมที่เล่นบนเว็บไซต์ และคุณยอมรับผลของเกมดังกล่าวทั้งหมด คุณตกลงเพิ่มเติมว่าในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างผลลัพธ์ที่ปรากฏบนซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์เกม ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์เกมจะมีผลเหนือกว่า และคุณรับทราบและตกลงว่าบันทึกของเราจะเป็นอำนาจสุดท้ายในการพิจารณา เงื่อนไขและสถานการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นเกมของคุณ
 20. คุณตกลงว่าผู้ให้บริการหรือบริษัทประมวลผลการชำระเงินในนามของผู้ให้บริการจะจัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด (" ผู้ประมวลผลการชำระเงิน") คุณตกลงในที่นี้ว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินใด ๆ หากผู้ประมวลผลการชำระเงินมีเหตุผลที่จะเชื่อหรือมีข้อสงสัยใด ๆ ว่าคุณอาจมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 21. คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายโทรคมนาคม และบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่คุณต้องใช้เพื่อเข้าถึงบริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใด ๆ สำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณทางอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมใด ๆ ที่คุณมีส่วนร่วมเพื่อเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์
 22. ว่าคุณจะไม่กระทำการใด ๆ หรือแสดงการกระทำใด ๆ ที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 23. ว่ารายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้หรือให้ไว้ในกระบวนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการนั้นถูกต้องและคุณจะอัปเดตรายละเอียดดังกล่าวต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 24. ว่าคุณไม่ได้สมรู้ร่วมคิดหรือพยายามสมรู้ร่วมคิดหรือตั้งใจที่จะเข้าร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรูปแบบการสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่นในระหว่างการเดิมพันใดๆ
 25. ว่ารายละเอียดบัตรเดบิต/เครดิตที่คุณให้ในขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นเป็นของเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน และบัตรนั้นไม่ได้ถูกรายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมย
 26. ที่คุณไม่เคยมีบัญชีผู้เล่นซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกโดยผู้ให้บริการหรือโดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เรียกเก็บเงินใด ๆ ผ่านบัญชีผู้เล่นหรือรักษาบัญชีผู้เล่นปัจจุบัน และ
 27. โดยการเปิดบัญชีผู้เล่น คุณจะไม่ให้ข้อมูลใด ๆ หรือให้คำชี้แจงใด ๆ กับผู้ให้บริการที่ไม่เป็นความจริง เท็จ ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

5.2 อาจเป็นความผิดสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ในการใช้บริการ เว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการจัดหาให้ หากผู้ให้บริการไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้เล่นของคุณและดำเนินการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

 1. แอปพลิเคชั่นมือถือ

6.1. บทบัญญัติต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ:

 1. ปัจจุบันผู้ให้บริการให้บริการมือถือผ่านแอปพลิเคชันฟรี แต่โปรดทราบว่าอัตราและค่าธรรมเนียมปกติของผู้ให้บริการของคุณ เช่น การส่งข้อความและค่าบริการข้อมูล จะยังคงมีผลบังคับใช้
 2. แอปพลิเคชันนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีอยู่บนเว็บไซต์ การเข้าถึงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 3. คุณรับทราบว่าข้อกำหนดของข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ (' ผู้ให้บริการมือถือ') จะยังคงมีผลบังคับใช้เมื่อใช้แอปพลิเคชัน ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการมือถือจึงอาจเรียกเก็บเงินคุณสำหรับการเข้าถึงบริการเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดระยะเวลาของการเชื่อมต่อขณะเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้น คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้น
 4. หากคุณไม่ใช่ผู้จ่ายบิลสำหรับอุปกรณ์มือถือที่ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน คุณจะถือว่าคุณได้รับอนุญาตจากผู้จ่ายบิลสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน
 5. แอปพลิเคชันนี้มีให้ในอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Apple iOS และ Android OS ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าแอปพลิเคชันมีให้ทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ ดังนั้นคุณภาพและความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของผู้ให้บริการ
 6. ผู้ให้บริการ กลุ่มบริษัท และผู้รับเหมาช่วงไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการไม่มีแอปพลิเคชัน หรือความยุ่งยากหรือการไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าถึงเนื้อหาหรือความล้มเหลวของระบบการสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้แอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้
 7. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสนับสนุนหรือการบำรุงรักษาใด ๆ สำหรับแอปพลิเคชัน
 8. ในการใช้แอปพลิเคชัน คุณจะต้องมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่เข้ากันได้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และข้อกำหนดขั้นต่ำที่จำเป็น (' ข้อกำหนดซอฟต์แวร์')
 9. ข้อกำหนดซอฟต์แวร์มีดังนี้: อุปกรณ์ Apple iOS ที่ใช้ iOS 4 หรือ iOS 5 และอุปกรณ์ Android OS ที่ใช้ Android OS 2.1 จนถึง OS 2.3; ภาษา: อังกฤษ เขมร จีน ไทย เวียดนาม มาเลย์ อินโด
 10. เวอร์ชันของแอปพลิเคชันอาจมีการอัปเกรดเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มการรองรับฟังก์ชันและบริการใหม่
 1. การลงทะเบียนและการเปิดบัญชีผู้เล่นและการเป็นสมาชิกของคุณ

7.1. เพื่อเล่นและเดิมพันกับผู้ให้บริการและใช้บริการ คุณต้องกรอกใบสมัครสำหรับการเปิดบัญชีผู้เล่นและการเป็นสมาชิกในลักษณะที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (" ใบสมัครสมาชิก")

7.2. คุณรับประกัน รับรอง และรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกถูกต้อง เป็นความจริงและครบถ้วนทุกประการ รวมถึงชื่อของคุณในใบสมัครเป็นสมาชิก (" ชื่อ") แหล่งที่มาของเงินทุน (รวมถึงธนาคารที่เกี่ยวข้อง บัญชีและหมายเลขบัตร) และที่อยู่อาศัย

7.3.ผู้ให้บริการจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เปิดเผยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะได้รับการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ผู้ให้บริการจะไม่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จะถูกบังคับโดยกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ คำสั่งศาล หรือโดยการเล่นเกมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการการชำระเงิน สถาบันการเงิน

7.4. เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายที่บังคับใช้กับคุณไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณใช้และเข้าถึงเว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ในนั้น ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ และ/หรือใช้งานและเข้าร่วมในบริการ

7.5. ผู้ให้บริการต้องการหลักฐานยืนยันตัวตนและอายุเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกของคุณ (เช่น บัตรประจำตัวที่มีการรับรองและบัตรเดบิต/เครดิต) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของคุณตามที่คุณได้ให้ไว้ในตอนแรก คุณจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า เพื่อยืนยันชื่อและที่อยู่ของคุณ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ เพื่อยืนยันชื่อและที่อยู่ของคุณทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจของตน (หรือตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด) ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แสดงว่าคุณยินยอมให้ผู้ให้บริการเข้าถึง ใช้ ประมวลผล และจัดเก็บผลการตรวจสอบยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบใดๆ ที่อาจกระทำต่อคุณ

7.6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกของคุณโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคุณหรือให้เหตุผลใดๆ ก็ตาม

7.7. โปรดทราบว่า:

 1. เฉพาะไซต์ที่แสดงบนแชทสดหรือหน้าประกาศของผู้ให้บริการเท่านั้นที่ถือว่าเป็นของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกในการเข้าถึงไซต์ฟิชชิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับเว็บไซต์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ให้บริการหากมีข้อสงสัย
 2. ไม่มีอีเมลจากผู้ให้บริการจะมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าเข้าสู่ระบบหรือหน้าเว็บที่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงรวมถึงรหัสผ่านของคุณ
 3. ผู้ให้บริการจะไม่ขอให้คุณเปิดเผยรหัสผ่าน PIN หรือรหัสความปลอดภัยทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล

7.8. คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีผู้เล่นหนึ่งบัญชีกับผู้ให้บริการเท่านั้น หากผู้ให้บริการพบว่าคุณมีบัญชีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งบัญชีกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในการปฏิบัติต่อบัญชีผู้เล่นทั้งหมดที่คุณมีกับผู้ให้บริการเป็นบัญชีผู้เล่นร่วมบัญชีเดียว ถือเป็นโมฆะการชนะและการคืนเงินทั้งหมด เงินฝากทั้งหมด (จำนวนน้อยกว่าในแง่ของการชนะที่ถือเป็นโมฆะ) ยุติบัญชีผู้เล่นเพิ่มเติม และ/หรือเพื่อยุติข้อตกลงนี้กับคุณ

7.9. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการหักค่าธรรมเนียมรายเดือน (" ค่าธรรมเนียมการบริหาร") จากบัญชีผู้เล่นใด ๆ ที่: (1) มีเงินใด ๆ ในบัญชีผู้เล่นดังกล่าว; และ (2) ไม่ได้ใช้โดยผู้เล่นเป็นระยะเวลาหกเดือนขึ้นไป (" บัญชีที่อยู่เฉยๆ") จำนวนค่าธรรมเนียมการจัดการจะเป็นผลรวมของ US$5.00 หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่นตามที่ผู้ให้บริการกำหนดโดยดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว ค่าธรรมเนียมการจัดการจะถูกหักออกจากบัญชีที่อยู่เฉยๆ เป็นรายเดือน โดยผู้ให้บริการและการหักดังกล่าวจะเริ่มในวันแรกของเดือนทันทีถัดจากเดือนที่บัญชีผู้เล่นกลายเป็นบัญชีอยู่เฉยๆ ในกรณีที่เงินในบัญชีอยู่เฉยๆน้อยกว่าจำนวนค่าธรรมเนียมการบริหาร จากนั้น เงินทั้งหมดในบัญชีที่อยู่เฉยๆ ดังกล่าวจะถูกหักออกเพื่อชำระค่าธรรมเนียม Administrative Fee ผู้ให้บริการจะมีสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการดูแลระบบเป็นรายเดือนจากบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ จนกว่าจะไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีที่อยู่เฉยๆ ดังกล่าวบัญชีผู้เล่นจะหยุดเป็นบัญชีที่หยุดนิ่งเมื่อบัญชีที่หยุดนิ่งดังกล่าวถูกใช้โดยผู้เล่น

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 7.9 นี้ คำว่า "ใช้" จะหมายถึงกิจกรรมการเดิมพัน กิจกรรมการฝากเงิน หรือกิจกรรมการถอนเงินที่ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้เล่นหรือบัญชีที่อยู่เฉยๆ และคำว่า "ใช้" ให้ตีความตามนั้น

 1. การวางเดิมพันและขั้นตอนการยอมรับเดิมพัน

8.1. ผู้ให้บริการยอมรับการเดิมพันสำหรับเกม กีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่โฆษณาบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์เป็นครั้งคราว การเดิมพันดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎการเดิมพันในบ้านที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเหตุการณ์หรือเกม และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้งหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีการเสนอราคาผู้เข้าร่วมที่ไม่ถูกต้องสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่ระบบการเล่นเกมของผู้ให้บริการทำงานผิดพลาด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใดๆ และทั้งหมดที่วาง

8.2. โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการปฏิเสธการเดิมพันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ

8.3. ผู้ให้บริการยอมรับเฉพาะการเดิมพันที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตและ/หรืออุปกรณ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่รับเดิมพันในรูปแบบอื่นใด (ไม่ว่าจะทางไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร หรืออื่นๆ) และเมื่อได้รับจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์

 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือปิดบัญชีผู้เล่นของลูกค้าได้ทุกเมื่อ หากผู้ให้บริการเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่บังคับใช้ หรือได้ดำเนินการในลักษณะของการโกง แฮ็ก โจมตี จัดการหรือทำลายจิตวิญญาณการเดิมพันตามปกติ การชนะและ/หรือการจ่ายเงินใดๆ รวมถึงยอดคงเหลือในบัญชีผู้เล่นจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ถูกต้อง คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการยกเลิกดังกล่าว
 2. "การเดิมพันที่ผิดปกติ" ในรูปแบบใดๆ รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และ/หรือ "บอท" บนอินเทอร์เน็ตจะถือเป็นโมฆะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกพยายามหรือใช้วิธีการเดิมพันดังกล่าวจริงหรือจะนำไปสู่การยุติบัญชีผู้เล่น

8.4. ภายใต้ข้อกำหนดอื่น ๆ ในที่นี้ การเดิมพันจะถูกต้องหากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกป้อนอย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินเพียงพอในบัญชีผู้เล่นของคุณเสมอ

8.5. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งต่อไปนี้ (หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้):

 1. ชื่อของคุณ;
 2. หมายเลขบัญชีผู้เล่นของคุณ
 3. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าการใช้งานที่กล่าวมาจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม

8.5ก. คุณควรอ้างอิงถึงข้อกำหนดการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันไม่ให้เข้าถึงข้อมูลข้างต้นและ/หรือรายละเอียดบัตรเดบิต/เครดิตของคุณเพื่อให้พวกเขาเล่นจริงกับผู้ให้บริการได้

 1. เราจะถือว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 8.5A นี้ตลอดเวลา และการเล่นจริงทั้งหมดจากบัญชีผู้เล่นของคุณเป็นของคุณ ไม่ใช่ผู้เยาว์
 2. หากคุณทราบถึงกรณีการเล่นของผู้เยาว์ด้วยบัญชีของคุณ คุณควรรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตำรวจท้องที่ของคุณและขอรับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากพวกเขา และหมายเลขอ้างอิงแฟ้มคดีหรือเทียบเท่า จากนั้นส่งต่อไปยังผู้ให้บริการโดยที่ จะรายงานสิ่งเดียวกันนี้ต่อหน่วยงานกำกับดูแลและจัดการกับเรื่องนี้ตามกฎหมายวานูอาตู

8.6. เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้อง ภายใต้ข้อกำหนดอื่น ๆ ในที่นี้ เมื่อเดิมพันของคุณได้รับการวางและการยอมรับโดยผู้ให้บริการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือเป็นหลักฐานสรุปเกี่ยวกับการเดิมพันที่คุณวาง

8.7. โปรดทราบว่าการเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลบันทึกการทำธุรกรรม บันทึกการทำธุรกรรมของผู้ให้บริการเป็นหลักฐานที่แน่ชัดของธุรกรรมทั้งหมดและเวลาที่ทำธุรกรรม

8.8. ภายใต้ข้อกำหนดอื่น ๆ ในที่นี้ การเดิมพันจะถือว่าถูกต้องและยอมรับโดยผู้ให้บริการ เมื่อมีการแสดงรหัสธุรกรรมบนหน้าจอของคุณและสะท้อนให้เห็นในประวัติการทำธุรกรรมของคุณอย่างถูกต้อง

8.9. ไม่อนุญาตให้มีการเดิมพันหลังจากเริ่มการแข่งขันและ/หรือเมื่อทราบผลของการแข่งขัน ณ เวลาที่วางเดิมพันของคุณ หากเหตุการณ์ใดถูกปล่อยให้เปิดเดิมพันอย่างไม่ถูกต้องหลังจากเริ่มการแข่งขันและ/หรือเมื่อทราบผลของการแข่งขัน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือทำให้การเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคุณ การยอมรับการเดิมพันใด ๆ หรือส่วนใด ๆ ของการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยข้อ 8.9 นี้ไม่ได้ห้ามการเดิมพัน "ระหว่างเล่น" หรือ "ครึ่งเวลา"

8.10. เวลาเริ่มต้นที่โฆษณาของกิจกรรมที่แสดงบนเว็บไซต์มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น หากผู้ให้บริการยอมรับเดิมพันโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหลังจากการแข่งขันหรือการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและทำให้การเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะ

8.11. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายในกฎสำหรับกีฬาหรือการแข่งขันแต่ละรายการ ผลของการแข่งขันหรือเหตุการณ์จะถูกกำหนดในวันที่สรุปผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน การสอบถามที่ตามมาใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการตัดสินพลิกกลับจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการ และการตัดสินเดิมพันเดิมจะคงอยู่

8.12. หากสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬามีการเปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมดที่วางตามสถานที่เดิมจะถือเป็นโมฆะ

8.13. ผู้ชนะการแข่งขันหรือเกมจะตัดสินในวันที่สรุปการแข่งขันตามกฎการเดิมพันในบ้าน

8.14. ผู้ให้บริการไม่รู้จักเกมที่ถูกระงับ การประท้วง หรือการตัดสินใจพลิกกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน

8.15. หากคุณรวมตัวเลือกที่ไม่ใช่นักวิ่งหรือโมฆะในการเดิมพันหลายรายการ การเดิมพันจะตัดสินจากการเลือกที่ถูกต้องที่เหลืออยู่เท่านั้น

8.16. คุณรับทราบว่าอัตราต่อรอง ไลน์ และแฮนดิแคปใดๆ และทั้งหมดอาจมีความผันผวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และสิ่งที่กล่าวมาจะได้รับการแก้ไขในเวลาที่เรายอมรับการเดิมพันเท่านั้น

8.17. ในกรณีที่ข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวของระบบส่งผลให้เกิดการคี่ ไลน์ หรือแฮนดิแคปที่ไม่ถูกต้องในการเดิมพัน การเดิมพัน หรือส่วนนั้นของการเดิมพัน หากเป็นการเดิมพันแบบหลายรายการ/พาร์เลย์จะถือเป็นโมฆะ หากข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวได้รับการแก้ไขในเวลา ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาด (แต่ไม่จำเป็น) พยายามตามสมควรเพื่อติดต่อคุณเพื่อให้ทางเลือกในการวางเดิมพันอื่นที่อัตราต่อรอง ไลน์ และแฮนดิแคปที่ถูกต้อง .

8.18. ผู้ให้บริการจะไม่ยอมรับการเดิมพันที่วางพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวจากคุณ

8.19. ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นที่สิ้นสุด

8.20. คุณรับทราบว่า RNG จะพิจารณาการสับไพ่และการจัดการไพ่ ผลของเกมคาสิโนและเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา และคุณตกลงที่จะยอมรับการสับไพ่และการจัดการไพ่ดังกล่าว และผลของเกมคาสิโน และเหตุการณ์ที่สร้างแบบสุ่มอื่นๆ ที่ดำเนินการโดย RNG ถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นที่สิ้นสุด

 1. ใบอนุญาตซอฟต์แวร์

9.1. คุณรับทราบและยอมรับว่าซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ (โดยการดาวน์โหลดหรืออย่างอื่น) สำหรับการใช้งานระยะไกลบนเว็บไซต์หรือผ่านอุปกรณ์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการและเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการและ/หรือผู้อนุญาต และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่อย่างใด คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก ดัดแปลง ผลิตซ้ำ จัดเก็บ แจกจ่าย แสดง แสดงต่อสาธารณะ ออกอากาศ รวมอยู่ในรายการเคเบิล เผยแพร่ ส่ง ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรืออนุญาตไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือด้วยวิธีใดๆ เผยแพร่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใด หรือบนเว็บไซต์ บริการออนไลน์ หรือกระดานข่าว หรือสื่อและ/หรืออุปกรณ์อื่นใด

9.2. ผู้ให้บริการขอมอบใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนย้ายและเพิกถอนได้ให้แก่คุณในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณ ("ใบอนุญาต") โดยมีเงื่อนไขว่าการติดตั้งและใช้งานดังกล่าวทำผ่านอุปกรณ์ ) ซึ่งคุณเป็นผู้ใช้หลัก

9.3. ซอฟต์แวร์ได้รับอนุญาตและจัดจำหน่ายโดยผู้ให้บริการเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างเต็มที่

9.4. คุณจะไม่หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามในนามของคุณ:

 1. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เครือข่ายอื่น หรือดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ เพื่อให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานผ่านแบบฟอร์มหรือกระดานข่าว บริการออนไลน์ หรือการโทรเข้าระยะไกล หรือเครือข่ายให้กับบุคคลอื่น
 2. แจกจ่าย ให้เช่า เช่าซื้อ ให้อนุญาตช่วง คัดลอก โอน มอบหมาย หรือทำให้ซอฟต์แวร์และ/หรือใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์แก่บุคคลอื่นได้
 3. อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ซอฟต์แวร์
 4. สร้างหรือจัดเตรียมวิธีการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านโปรแกรมจำลอง) ที่ผู้อื่นอาจใช้ซอฟต์แวร์นี้
 5. แปล วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส ถอดประกอบ ดัดแปลง ค้นหา สร้างงานลอกเลียนแบบโดยอิงจากซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์
 6. คัดลอก แก้ไข แปลหรือสร้างงานดัดแปลงใด ๆ ตามเอกสารผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือ
 7. เข้า เข้าถึง หรือพยายามเข้าหรือเข้าถึง หรือหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการ หรือแทรกแซงในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โรบ็อตและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน) กับบริการหรือเว็บไซต์ หรือพยายามทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ ซอฟต์แวร์และ/หรือคุณลักษณะหรือส่วนประกอบใดๆ ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

9.5. คุณรับทราบและตกลงว่าซอฟต์แวร์และเอกสารสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์หรืออย่างอื่น เป็นเจ้าของโดยผู้ให้บริการและ/หรือผู้อนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ รูปแบบของสิทธิทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ คุณรับทราบว่าโครงสร้าง องค์กร และซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์เป็นความลับทางการค้าอันมีค่าของผู้ให้บริการและผู้อนุญาต คุณรับทราบว่าการบันทึกสำหรับสิทธิ์ที่มอบให้คุณตามใบอนุญาต คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ในซอฟต์แวร์และ/หรือเอกสารสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์

9.6. เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม ใบอนุญาตที่ออกให้ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ และคุณจะต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์และถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์จากอุปกรณ์ของคุณ

9.7. ซอฟต์แวร์มีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข ภาระผูกพันหรือการรับรองใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น ผู้ให้บริการจะยกเว้นข้อกำหนด เงื่อนไข และการรับประกันโดยนัยทั้งหมด (รวมถึงความสามารถในการขายได้ คุณภาพที่น่าพอใจ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ) ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะตรงตามความต้องการของคุณ

9.8. ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะไม่ละเมิดหรือการทำงานของซอฟต์แวร์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ VAR ในกรณีของการสื่อสารหรือข้อผิดพลาดของระบบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีหรือคุณสมบัติหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ ทั้งเราและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการจะต้องรับผิดต่อคุณหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากบุคคลที่สาม ที่เกิดจากข้อผิดพลาดดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อลบเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และดำเนินการอื่นใดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

9.9. คุณรับทราบว่าไม่อยู่ในการควบคุมของผู้ให้บริการว่าคุณใช้งานซอฟต์แวร์อย่างไร คุณโหลดและใช้ซอฟต์แวร์โดยยอมรับความเสี่ยงเอง และไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายโดยตรง เป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญหรือพิเศษหรือการสูญเสียใด ๆ (ยกเว้นการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา)

9.10. ซอฟต์แวร์อาจรวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเป็นความลับและมีค่าต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และ/หรือผู้ให้บริการ คุณไม่มีสิทธิ์ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนั้นนอกเหนือจากอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

9.11. ผู้ให้บริการอนุญาตให้เข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายที่ปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น คุณไม่สามารถเล่นและเดิมพันได้หากไม่ผ่านการเข้าสู่ระบบความปลอดภัยของลูกค้าของผู้ให้บริการ

9.12. คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือในนามของบุคคลอื่น การใช้บริการใด ๆ ของคุณมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น

9.13. คุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีผู้เล่นของคุณเพื่อใช้บริการและคุณจะไม่ใช้บัญชีผู้เล่นของบุคคลอื่นหรือวิธีการชำระเงินเพื่อเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ เป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจกฎและขั้นตอนของเกมที่ให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการและการใช้งานเกมออนไลน์โดยทั่วไปก่อนที่คุณจะเล่นเกมดังกล่าว

9.14. ผู้ให้บริการกำลังใช้วิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ถ่ายโอนไปยังและจากแอปพลิเคชันไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่งจะทำให้ตัวคุณเองและผู้ให้บริการปลอดภัยจากการพยายามจัดการโดยบุคคลที่สาม คุณจะไม่เจาะเข้า เข้าถึงหรือพยายามเจาะหรือเข้าถึง หรือเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยของเรา หากผู้ให้บริการสงสัยว่าคุณได้พยายามหรืออาจพยายามเจาะเข้า เข้าถึง หรือเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือซอฟต์แวร์ของเรา ผู้ให้บริการจะมีสิทธิ์ที่จะยุติการเข้าถึงบริการของคุณและ/หรือมี บัญชีของคุณถูกบล็อก และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. การชำระบัญชี

10.1. เมื่อใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อของผู้ถือบัตรจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชำระธุรกรรมในกรณีที่ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อไม่ตรงกัน

10.2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินทั้งหมดที่ค้างชำระให้กับผู้ให้บริการและ/หรือผู้เล่นอื่น ๆ (แล้วแต่กรณี) ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ ที่คุณทำ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำหรือจัดหาการปฏิเสธการชำระเงินใดๆ และ/หรือปฏิเสธหรือย้อนกลับการชำระเงินดังกล่าว และคุณจะชำระเงินคืนให้กับผู้ให้บริการสำหรับการปฏิเสธการชำระเงิน การปฏิเสธ หรือ การกลับรายการการชำระเงิน รวมถึงความสูญเสียใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการอันเป็นผลมาจากการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจหยุดให้บริการหรือชำระเงินแก่ผู้ใช้บางรายหรือผู้ใช้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบางประเภทตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว

10.3. เงินรางวัลสูงสุดที่ผู้ให้บริการจ่ายให้กับสมาชิกใด ๆ สำหรับ:

 1. การเดิมพันกีฬากับผู้ให้บริการจะจำกัดไว้ที่180,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( หรือเทียบเท่า) ต่อการจ่ายเงินหรือการจ่ายเงินสูงสุดตามประเภทการเดิมพันแต่ละรายการแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และ
 2. การเดิมพันอื่นๆ ที่วางไว้กับผู้ให้บริการจะถูกจำกัดไว้ที่USD600,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อการจ่ายเงินหรือการจ่ายเงินสูงสุดตามประเภทการเดิมพันแต่ละรายการแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

10.4. เงินรางวัลของคุณไม่รวมจำนวนเงินเดิมพันและควรพิจารณาเมื่อวางเดิมพัน

10.5. เงินรางวัลทั้งหมดของคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้เล่นของคุณ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณสำหรับเงิน/เงินรางวัลใดๆ ที่โอนเข้าบัญชีผู้เล่นโดยผิดพลาด และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว ทั้งในเวลาหรือย้อนหลัง หากเงินถูกโอนเข้าบัญชีผู้เล่นของคุณโดยผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า

10.6. การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินเรียกเก็บใดๆ ที่อาจนำไปใช้กับเงินรางวัลของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

 1. เงินที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

11.1.ตามเงื่อนไขของการอนุญาตเป็นครั้งคราว ให้วางเดิมพันสำหรับเกม กีฬา และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่โฆษณาบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์กับผู้ให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (" ธุรกรรม") คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าเมื่อทำธุรกรรม การชำระเงินใด ๆ ที่คุณให้กับผู้ให้บริการไม่สร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจระหว่างคู่สัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวไม่ได้ถือโดยผู้ให้บริการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ แก่คุณหรือในนามของคุณ และไม่ได้สร้างภาระหน้าที่ความไว้วางใจในลักษณะใด ๆ ในส่วนของผู้ให้บริการให้กับคุณ เว้นแต่การชำระเงินดังกล่าวโดยคุณจะต้องสร้างหน้าที่ในส่วนของผู้ให้บริการในการบัญชีสำหรับเงินดังกล่าวโดยวิธีการ หนี้ที่เป็นหนี้จากผู้ให้บริการถึงคุณเสมอภายใต้และตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และขั้นตอนการถอนของผู้ให้บริการ

 1. คอลเลกชันของชัยชนะ

12.1. เงินรางวัลที่คุณได้รับจากการเดิมพันที่ตัดสินแล้วจะโอนเข้าบัญชีผู้เล่นของคุณและจะถูกถอนออกตามขั้นตอนการถอนของผู้ให้บริการและเมื่อมีการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและ/หรือบัตรเครดิต/เดบิตที่ถูกต้องเพื่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

12.2. ในกรณีที่ผู้ออกบัตรของคุณอนุญาต เงินรางวัลของคุณอาจถูกโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งใช้สำหรับการวางเงินฝากในตอนแรก เช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคารจะออกในชื่อเท่านั้น และในกรณีที่มีการฝากเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียน

12.3. ต้องมีการหมุนเวียนอย่างน้อย 1 เท่าของมูลค่าเงินฝากก่อนจึงจะสามารถขอถอนเงินได้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้เล่นของคุณเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝากและถอนเงิน

12.4. ค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมดที่ผู้ให้บริการเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเดิมพันใด ๆ ของคุณ จะต้องรับผิดชอบและชดใช้คืนโดยคุณ และผู้ให้บริการจะมีสิทธิ์หักและหักล้างสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจากเงินรางวัลที่จ่ายให้กับคุณหรือจากบัญชีผู้เล่นของคุณ กรณีอาจเป็น

12.5. ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการปล่อยเงินของผู้เล่นโดยใช้วิธีการที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น และเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยเงินรางวัลของผู้เล่นโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุดซึ่งพิจารณาจากดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

 1. นโยบายการคืนเงิน

13.1. คาสิโนของเราไม่คืนเงินในกรณีที่มีการใช้เงินฝากที่อ้างสิทธิ์ในการเดิมพัน รวมถึงเงินโบนัสการเดิมพัน

13.2. เกมทั้งหมดต้องเล่นอย่างยุติธรรม และผลลัพธ์ของเกมไม่ควรได้รับอิทธิพลจากผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ หรือระบบการพนัน

13.3. คาสิโนของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินหรือย้อนกลับการทำธุรกรรมที่รอการตรวจสอบบัญชีของผู้เล่น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมใดๆ ที่ทำกับเราจะได้รับเกียรติแม้หลังจากการคืนเงิน คุณต้องแสดงเอกสารประจำตัวที่มีการรับรองหากจำเป็น เราอาจขอหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ บิลค่าสาธารณูปโภค หนังสือรับรอง หรือสูติบัตร หากเอกสารดังกล่าวไม่ถูกส่งถึงเราภายในสอง (2) วันนับจากวันที่ร้องขอ การคืนเงินหรือการยกเลิกอาจถูกปฏิเสธ หลังจากนั้น บัญชีที่เป็นปัญหาจะถูกระงับ และเงินทั้งหมดจะถูกริบ โดยคำตัดสินดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถอุทธรณ์ได้

13.4. คำขอคืนเงินจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีการร้องขอภายในยี่สิบสี่(24) ชั่วโมงแรกของการทำธุรกรรมที่ถูกกล่าวหา หรือภายในสามสิบ(30) วันหากผู้เล่นอ้างว่าบุคคลอื่น (หรือผู้เยาว์) ได้เข้าถึงของเขา/เธอ บัญชีผู้เล่น. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

13.5. จำนวนเงินที่คืนต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือของบัญชีเกมที่ไม่ได้ใช้ในเกม/ธุรกรรม คำขอจะต้องส่งตามข้อ 4 ของกฎเหล่านี้

13.6. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งต่อไปนี้ (หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้):

 1. ชื่อของคุณ;
 2. หมายเลขบัญชีผู้เล่นของคุณ
 3. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าการใช้งานที่กล่าวมาจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม

13.7. คุณควรอ้างอิงถึงข้อกำหนดการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันไม่ให้เข้าถึงข้อมูลข้างต้นและ/หรือรายละเอียดบัตรเดบิต/เครดิตของคุณเพื่อให้พวกเขาเล่นจริงกับผู้ให้บริการได้

 1. เราจะถือว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 7 นี้ตลอดเวลา และการเล่นจริงทั้งหมดจากบัญชีผู้เล่นของคุณนั้นมาจากคุณ ไม่ใช่ผู้เยาว์
 2. หากคุณทราบถึงกรณีการเล่นของผู้เยาว์ด้วยบัญชีของคุณ คุณควรรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตำรวจท้องที่ของคุณและขอรับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากพวกเขา และหมายเลขอ้างอิงแฟ้มคดีหรือเทียบเท่า จากนั้นส่งต่อไปยังผู้ให้บริการโดยที่ จะรายงานสิ่งเดียวกันนี้ต่อหน่วยงานกำกับดูแลและจัดการกับเรื่องนี้ตามกฎหมายวานูอาตู

13.8. คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีผู้เล่นหนึ่งบัญชีกับผู้ให้บริการเท่านั้น หากผู้ให้บริการพบว่าคุณมีบัญชีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งบัญชีกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในการปฏิบัติต่อบัญชีผู้เล่นทั้งหมดที่คุณมีกับผู้ให้บริการเป็นบัญชีผู้เล่นร่วมบัญชีเดียว ถือเป็นโมฆะการชนะและการคืนเงินทั้งหมด เงินฝากทั้งหมด (จำนวนน้อยกว่าในแง่ของการชนะที่ถือเป็นโมฆะ) ยุติบัญชีผู้เล่นเพิ่มเติม และ/หรือเพื่อยุติข้อตกลงนี้กับคุณ

13.9. ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการปล่อยเงินของผู้เล่นโดยใช้วิธีการที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น และเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยเงินรางวัลของผู้เล่นโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุดซึ่งพิจารณาจากดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

13.10. กรอบเวลาการทำธุรกรรมคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก การโอนเงินผ่านบัตรธนาคารแบบมาตรฐานจะใช้เวลา 1 ถึง 5 วันทำการ

 1. โปรโมชั่นและโบนัส

14.1. โปรโมชั่น โบนัสหรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของโปรโมชั่นที่ผู้ให้บริการอาจแนะนำเป็นครั้งคราวร่วมกับข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ถอน หรือแก้ไขโบนัสหรือโปรโมชั่นดังกล่าว และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่บังคับใช้ได้ตลอดเวลา

14.2. ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อว่าผู้ใช้กำลังใช้หรือพยายามใช้โบนัสหรือโปรโมชั่นอื่นในทางที่ผิด หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการละเมิดดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบล็อก ปฏิเสธ ระงับ ระงับ หรือเพิกถอนใดๆ ผู้ใช้จากโบนัสหรือโปรโมชั่นใด ๆ ในลักษณะที่เห็นว่าเหมาะสม ผู้ให้บริการจะต้องกระทำการโดยสุจริตเพื่อตรวจสอบว่ามีการพยายามละเมิดจริงหรือพยายาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องส่งเสริมการขายมากกว่าหนึ่งรายการต่อครัวเรือน (ตามข้อ 14.5 ด้านล่าง) พยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเข้าร่วม การดำเนินการของโปรโมชั่น หรือการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การส่งเสริมการขาย

14.3. โปรดทราบว่าเมื่อคุณโอนรางวัลที่ชนะ โบนัสของคุณจะถูกลบออกจากบัญชีผู้เล่นของคุณ

14.4. เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เครดิตบัญชีผู้เล่นของคุณด้วยคะแนนส่งเสริมการขายภายในหนึ่งวันทำการ โบนัสส่งเสริมการขายที่ได้รับในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น โบนัสสุดสัปดาห์หรือรายเดือน จะได้รับภายในหนึ่งวันทำการหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลานั้น เช่น ในวันจันทร์หลังวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในวันทำการแรกของเดือนถัดไป

14.5. โปรโมชั่นทั้งหมดสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวต่อคน ครัวเรือน ครอบครัว ที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต หรือสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องสมุด ที่ทำงาน ภราดรภาพ มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน

14.6. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นสองรายการร่วมกันได้ และโปรโมชั่นจะใช้เฉพาะกับเงินฝากและการเดิมพันในซอฟต์แวร์และเว็บไซต์เท่านั้น

14.7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดที่ทำโดยบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงาน/สมรู้ร่วมคิดและพยายามฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงบุคคล ญาติ องค์กร เจ้ามือรับแทง และพนักงานของพวกเขา เงินในบัญชีผู้เล่นดังกล่าวจะถูกริบทันที

14.8. โปรแกรมโบนัสมีไว้สำหรับผู้เล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น ผู้เล่นมืออาชีพหรือผู้เล่นที่พิจารณาตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ระบบโบนัสในทางที่ผิดอาจถูกเพิกถอนโบนัสและอาจถูกลงโทษเพิ่มเติม การละเมิดโบนัสอาจถูกกำหนดเป็น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ลูกค้าที่ถอนเงินออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝากใหม่ หรืออ้างอิงบัญชีผู้เล่นใหม่ที่พวกเขากำลังใช้ตัวเอง การลงโทษอาจอยู่ในรูปแบบของข้อกำหนดโรลโอเวอร์ที่เพิ่มขึ้นหรือการสูญเสียสิทธิ์โบนัสทั้งหมดสำหรับบัญชีผู้เล่นที่ละเมิดรวมถึงบัญชีผู้เล่นที่เชื่อมโยง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์สำหรับข้อเสนอพิเศษและโบนัสเมื่อจำเป็น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การวางข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์สำหรับโบนัสการแข่งขันอันเนื่องมาจากการใช้โบนัสในทางที่ผิด

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

15.1. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้บริการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้รับอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ บริษัทลูก ตัวแทนอย่างเต็มที่สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลหรือเป็นผลที่ตามมา ของการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ การดาวน์โหลดหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ การเดิมพัน และ/หรือการใช้บริการ ซอฟต์แวร์และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ และ/หรือโดยเหตุผลของการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้และ /หรือกฎการเดิมพันในบ้าน

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบและคำเตือนเฉพาะ

16.1.การเดิมพันขึ้นอยู่กับทางเลือก การตัดสิน ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยการทำเช่นนั้น คุณรับทราบว่าคุณไม่พบบริการ เว็บไซต์ และข้อมูลที่จะล่วงละเมิด น่ารังเกียจ ไม่ยุติธรรมหรืออนาจาร เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่ได้ระบุถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการพนันออนไลน์และ/หรือการพนันออนไลน์นอกประเทศ ในขณะที่บางประเทศได้ทำการพนันออนไลน์ (ภายในเขตอำนาจศาลและ/หรือนอกชายฝั่ง) โดยเฉพาะอย่างผิดกฎหมาย เราไม่ได้ตั้งใจให้ใครก็ตามใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูล และ/หรือบริการที่การใช้หรือการเข้าถึงดังกล่าวผิดกฎหมาย ความพร้อมใช้งานของบริการ ข้อมูล และเว็บไซต์ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือการเชื้อเชิญจากเราให้ใช้หรือเข้าถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นในประเทศใดๆ ที่การใช้หรือการเข้าถึงดังกล่าวผิดกฎหมาย

16.2.บริการ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรือข้อมูลมีให้ "ตามที่เป็น" เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ให้บริการไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่อยู่ในนั้น ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และข้อมูล จะได้รับการยกเว้นในที่นี้ ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าบริการ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์หรือข้อมูลจะถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย ปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือการรบกวนจากภายนอกในลักษณะใดๆ หรือข้อบกพร่องที่ระบุจะได้รับการแก้ไข ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าบริการ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ ข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดให้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ แอดแวร์หรือโค้ด โปรแกรม ข้อมูลหรือมาโครที่เป็นอันตราย ทำลายหรือเสียหาย หรือคุณลักษณะอื่นใดที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ภายใน คุณรับรองว่าจะใช้มาตรการป้องกันของคุณเอง (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ มาตรการ และ/หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้สำหรับการใช้หรือเข้าถึงบริการ การติดตั้งซอฟต์แวร์ และการใช้เว็บไซต์จะไม่ ทำให้คุณเสี่ยงต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย ทำลายหรือเสียหาย หรือรูปแบบอื่นๆ ของการรบกวนหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือข้อมูลของคุณที่อยู่ภายใน ข้อมูลหรือมาโครหรือคุณลักษณะอื่นใดที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์และ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ภายใน คุณรับรองว่าจะใช้มาตรการป้องกันของคุณเอง (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ มาตรการ และ/หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้สำหรับการใช้หรือเข้าถึงบริการ การติดตั้งซอฟต์แวร์ และการใช้เว็บไซต์จะไม่ ทำให้คุณเสี่ยงต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย ทำลายหรือเสียหาย หรือรูปแบบอื่นๆ ของการรบกวนหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือข้อมูลของคุณที่อยู่ภายใน ข้อมูลหรือมาโครหรือคุณลักษณะอื่นใดที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์และ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ภายใน คุณรับรองว่าจะใช้มาตรการป้องกันของคุณเอง (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ มาตรการ และ/หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้สำหรับการใช้หรือเข้าถึงบริการ การติดตั้งซอฟต์แวร์ และการใช้เว็บไซต์จะไม่ ทำให้คุณเสี่ยงต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย ทำลายหรือเสียหาย หรือรูปแบบอื่นๆ ของการรบกวนหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือข้อมูลของคุณที่อยู่ภายใน

16.3. ในกรณีที่ระบบหรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีผู้เล่นหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของบริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อคุณอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดดังกล่าวและผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากดังกล่าว ผิดพลาดและดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

16.4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงการรบกวนหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณหรือข้อมูลที่มีอยู่ภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเข้าร่วมในบริการ เว็บไซต์ (s) ซอฟต์แวร์และข้อมูล ผู้ให้บริการขอปฏิเสธการรับประกัน การรับรอง และความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูล ซึ่งอาจให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการบรอดแบนด์และโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ และจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดสัญญา การละเมิด หรือการไม่ดำเนินการใดๆ ของพันธมิตรบุคคลที่สามดังกล่าว

16.5.ผู้ให้บริการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ คู่ค้า เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่องหรือพิเศษ หรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากหรือใน เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์และข้อมูล หรือการโหลด การติดตั้ง หรือการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ โดยไม่คำนึงว่าผู้ให้บริการจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวหรือไม่ ในกรณีใด ๆ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้บริการที่มีต่อคุณ (ถ้ามี) สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย (ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวด หรืออย่างอื่น) ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากใด ๆ และ เรื่อง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันใดๆ ที่คุณทำกับผู้ให้บริการโดยตรง

16.6. คุณรับทราบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดอาจเป็นข้อมูลชั่วคราวและอาจต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้น คุณรับทราบว่าข้อมูลนี้มีให้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการชักชวน และไม่ได้อยู่ภายใต้ และไม่เป็นพื้นฐานของการรับรองที่มีผลผูกพัน การรับประกัน ภาระผูกพันตามสัญญา หรือการเชื่อถือในส่วนของคุณในลักษณะใด ๆ .

16.7. คุณรับทราบและตกลงว่าการปฏิเสธความรับผิดชอบและการยกเว้นความรับผิดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แสดงถึงการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ของข้อตกลงที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจาก คุณถึงผู้ให้บริการ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

16.8. หากคุณมีข้อพิพาทเกี่ยวกับผลของเกมหรือเหตุการณ์ใด ๆ คุณต้องส่งคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้บริการภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ผลของเกมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างผลลัพธ์ที่ปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณกับผลลัพธ์ในบันทึกธุรกรรมในระบบของผู้ให้บริการ คุณตกลงว่าผลลัพธ์ในบันทึกธุรกรรมของระบบของผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของผู้ให้บริการจะเป็นข้อสรุป และหลักฐานที่หักล้างไม่ได้ของผลลัพธ์ดังกล่าว

16.9. ผู้ให้บริการให้คำมั่นที่จะเสนอการแก้ไขข้อพิพาทที่ยุติธรรมและทันเวลาและการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือภาระเกินควร หรือระงับรายละเอียดการเดิมพันและบันทึกธุรกรรมของข้อตกลงทางการเงินทั้งหมด บันทึกเหล่านี้ถูกเก็บถาวรเป็นระยะเวลาห้า (5) ปี (นับจากวันที่ทำธุรกรรม) และสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานแก้ไขข้อพิพาทเมื่อมีการร้องขอ

16.10. ห้ามมิให้โอนระหว่างผู้เล่น ตามนโยบายและโปรโตคอลการป้องกันการฟอกเงินของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้หรือเอาผิดการโอนเงินระหว่างบัญชีผู้เล่น ผู้เล่นที่พบว่ากำลังโอนเงิน (รวมถึงโดยวิธีการที่เรียกว่า "การทุ่มตลาดชิปโป๊กเกอร์") อาจมีการโอนเงินกลับรายการตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ บัญชีผู้เล่นดังกล่าวอาจถูกปิดและยอดคงเหลือในบัญชีผู้เล่นทั้งหมด (รวมทั้งเงินฝากและการชนะใดๆ) อาจถูกริบ

16.11. การเดิมพันซินดิเคท ผู้เล่นหรือกลุ่มผู้เล่นที่ทำงานร่วมกันในรูปแบบใดๆ (หรือที่เรียกว่า "ซินดิเคท") เพื่อรับโบนัส/เงินรางวัลหรือโบนัสกิจกรรมหรืออย่างอื่น อาจมีบัญชีผู้เล่นทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว และบัญชีผู้เล่นที่ซ้ำซ้อนจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ลงในบัญชีผู้เล่นหนึ่งบัญชี อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและการปฏิเสธการจ่ายเงินสำหรับบัญชีผู้เล่นที่ซ้ำซ้อนแต่ละบัญชี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ธุรกรรมการเดิมพันทั้งหมดในบัญชีผู้เล่นซ้ำซ้อนอาจมีการกลับรายการตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินต้นของการเดิมพันใดๆ ที่พยายามฉ้อโกงบ้านของเงินโบนัส ไม่ว่าผู้เล่นจะทำสิ่งนี้ด้วยตนเองหรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นคนอื่นหรือหนังสือกีฬาอื่นๆ

 1. การสงวนสิทธิ การยกเลิก การปิดบัญชีผู้เล่น หรือการระงับบริการ

17.1. นอกเหนือจากสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีให้สำหรับผู้ให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการทำให้การชนะรางวัลใด ๆ เป็นโมฆะและริบยอดเงินในบัญชีผู้เล่นของคุณเพื่อยุติข้อตกลงและ/หรือระงับข้อกำหนดของ บริการ/ปิดใช้งานบัญชีผู้เล่นของคุณ หากผู้ให้บริการมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อหรือสร้างสิ่งต่อไปนี้:

 1. คุณมีบัญชีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งบัญชีกับผู้ให้บริการ
 2. ชื่อของคุณไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือบัญชีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ใช้ในการซื้อและฝากเงินกับผู้ให้บริการ
 3. คุณเข้าร่วมโปรโมชั่นโดยผู้ให้บริการและถอนตัวก่อนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรโมชั่นนั้น ๆ
 4. คุณให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด
 5. คุณล้มเหลวหรือละเลยที่จะให้ข้อมูลระบุตัวตนที่ร้องขอ
 6. คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 7. คุณเข้าถึงและมีส่วนร่วมในบริการจากเขตอำนาจศาลที่กฎหมายห้ามไม่ให้เข้าร่วมในบริการ
 8. คุณได้ "เรียกเก็บเงินคืน" หรือจัดหา "เรียกเก็บเงินคืน" กับเราหรือปฏิเสธธุรกรรมหรือเงินฝากใด ๆ ที่คุณทำในบัญชีผู้เล่นของคุณ
 9. คุณกำลังฝากเงินที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ
 10. พบว่าคุณกำลังโกงหรือพยายามโกงหรือโกงใครหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหากผู้ให้บริการกำหนดว่าคุณใช้หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือระบบอื่น ๆ (รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรืออื่น ๆ ระบบอัตโนมัติ) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเอาชนะระบบของผู้ให้บริการ หรือพบว่าคุณสมรู้ร่วมคิดหรือพยายามสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่นเพื่อหลอกลวงผู้ให้บริการ (หรือผู้เล่นอื่นแล้วแต่กรณี)
 11. คุณอนุญาตหรืออนุญาต (โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ) ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้เล่นของคุณ
 12. คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้
 13. ผู้ให้บริการควรตระหนักว่าคุณได้เล่นที่เว็บไซต์เกมออนไลน์อื่น ๆ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 17.1(i) ถึง(xi) ข้างต้น หรือ
 14. คุณไม่เปิดเผยว่าคุณอยู่ในฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส กวาเดอลูป กายอานา มาร์ตินีก และเรอูนียง

17.2. หากข้อกำหนดของบริการถูกระงับและ/หรือบัญชีผู้เล่นของคุณถูกปิดใช้งานตามข้อ 17.1 ข้างต้น บทบัญญัติของบริการจะได้รับการคืนสถานะและ/หรือบัญชีผู้เล่นของคุณจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากการแก้ไขที่จำเป็น (หากสามารถทำได้ กำลังแก้ไข) คุณดำเนินการแล้ว และการแก้ไขดังกล่าวได้รับการยืนยันเพื่อให้ผู้ให้บริการพึงพอใจอย่างเต็มที่

17.3. เมื่อบัญชีผู้เล่นถูกระงับหรือปิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว:

 1. ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนผู้สมัครใด ๆ สำหรับการลงทะเบียนบนเว็บไซต์
 2. ปฏิเสธที่จะยอมรับการเดิมพันใด ๆ
 3. เพื่อเปลี่ยนแปลง ระงับ ลบ แก้ไข หรือเพิ่มเกมหรือทัวร์นาเมนต์ใดๆ
 4. เพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณ รวมถึงการตรวจสอบเครดิตกับสินเชื่อบุคคลภายนอกและสถาบันการเงิน ตามข้อมูลที่คุณให้ไว้กับผู้ให้บริการ
 5. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการเดิมพันหรือการชนะ การตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน สิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินหรือจำนวนเงินที่ชนะอย่างสมเหตุสมผลจนกว่าข้อมูลประจำตัวของผู้ชนะจะได้รับการตรวจสอบจนเป็นที่พอใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินนั้น ของจำนวนเงินที่ชนะจะทำให้กับบุคคลที่ถูกต้อง
 6. เพื่อระงับการจ่ายเงินหรือจำนวนเงินที่ชนะใด ๆ จนกว่าตัวตนของผู้ชนะจะได้รับการยืนยันตามความพอใจของผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินของจำนวนเงินที่ชนะนั้นได้ชำระให้กับบุคคลที่ถูกต้อง เพื่อจุดประสงค์นี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการร้องขอให้คุณมอบ ID รับรองหรือ ID ที่ได้รับการรับรองเทียบเท่ากับผู้ให้บริการตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณ
 7. เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเมื่อใดก็ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ซึ่งกำหนดไว้อย่างครบถ้วนในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ และ
 8. ในกรณีที่ผู้ให้บริการสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือการฉ้อโกงในส่วนของคุณหรือการชำระเงินใด ๆ ของคุณถูกเรียกเก็บเงินคืน ผู้ให้บริการจะมีสิทธิที่จะระงับการจ่ายเงินหรือจำนวนเงินที่ชนะเนื่องจากคุณ และหากจำเป็น เพื่อเรียกเก็บเงินใด ๆ ตามกฎหมาย เป็นหนี้คุณ หากเล่นในเกมสดใด ๆ ในกรณีใด ๆ ที่สงสัยว่าจะนับไพ่ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับจำนวนเงินที่ถอนออกจากบัญชีของคุณซึ่งจะเกินเงินฝากเดิมของคุณ

17.4. คุณสามารถปิดบัญชีผู้เล่นของคุณได้ตลอดเวลาที่คุณเลือก และในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการจะต้องการการยืนยันคำขอของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร (อีเมล แฟกซ์ จดหมาย แต่ไม่รวมการแชทหรือ SMS) ที่ส่งไปยังรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา เป็นครั้งคราว การปิดบัญชีผู้เล่นของคุณจะมีผลภายใน48 ชั่วโมงและยอดเงินใด ๆ ที่สามารถถอนได้จะอยู่ภายใต้ขั้นตอนการถอนเงินของเรา คุณต้องแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ให้บริการโดยเฉพาะและยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณต้องการให้ปิดบัญชีผู้เล่นของคุณทันที

17.5. หากคุณคิดว่าคุณต้องการพักจากการเล่นการพนัน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของผู้ให้บริการทันที และขอให้พวกเขาปิดบัญชีผู้เล่นของคุณชั่วคราว โดยระบุระยะเวลาที่คุณต้องการให้บัญชีของคุณถูกปิด: เจ็ดวันช่วงพัก; ช่วงเวลาพักร้อนหนึ่งเดือน ระยะเวลาการยกเว้นตนเองหกเดือน หรือนานกว่านั้นตามความต้องการของคุณ คุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้เล่นของคุณตามระยะเวลาที่คุณระบุ

 1. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

18.1. เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกภายนอกเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการไม่ได้ดูแล ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกมีให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและไม่ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของลิงก์ดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือได้รับการบำรุงรักษา

18.2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ได้ให้หรือตรวจสอบ ไม่อนุมัติหรือรับรอง และไม่รับรองหรือรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอก ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่อาจโฆษณา ขายหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว

18.3. ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อหรืออื่น ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ให้ไว้บนเว็บไซต์

18.4. เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง ผู้ให้บริการจะไม่ถือว่ามีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับข้อความ ความคิดเห็น เครื่องหมายการค้าหรือบริการ โลโก้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ภายนอก หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อาจโฆษณา ขาย หรือ เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายนอกหรือกับผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ภายนอกหรือบุคคลใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกในลักษณะใด ๆ ก็ตาม

 1. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์/กรอบของเว็บไซต์

19.1. คุณไม่สามารถเชื่อมโยงหรือสร้างลิงค์ลึกหรือในบรรทัดไปยังส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ บริการ หรือวางกรอบข้อมูล

 1. การเพิ่มหรือยกเลิกเกม

20.1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องรับผิดต่อฝ่ายใด ๆ ตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ในการเพิ่มเกมหรือฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ในเว็บไซต์ หรือเพื่อเริ่ม ยุติ ยุติ จำกัดการเข้าถึงหรือแก้ไขเกมใด ๆ หรือทำงานได้ตลอดเวลา

 1. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

21.1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดที่มีอยู่ในกฎหมายและในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ เว็บไซต์ และข้อมูลสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ เพื่อบล็อกการเข้าถึงจากที่อยู่อินเทอร์เน็ตเฉพาะหรือผ่านอุปกรณ์ใด ๆ ไปยังบริการ เว็บไซต์ และข้อมูล ในเวลาใด ๆ และตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ เลย

 1. ลำดับความสำคัญ

22.1. กฎการเดิมพันในบ้าน หากมี และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ควบคุมการใช้และการเข้าถึงบริการ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเว็บไซต์ จะถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

22.2. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างบทบัญญัติของกฎการเดิมพันในบ้านและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ควบคุมการใช้และการเข้าถึงบริการ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเว็บไซต์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง มิฉะนั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่า

 1. เหตุสุดวิสัย

23.1. หากผู้ให้บริการล้มเหลวหรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในลักษณะใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของพระเจ้า การเปลี่ยนแปลงใน กฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ การกระทำหรือไม่กระทำการของรัฐบาล พลเรือนหรือทางการทหาร คำสั่งศาล การก่อการร้าย ฟ้าผ่าหรือไฟไหม้ การนัดหยุดงาน การล็อกหรือข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ น้ำท่วม ร่าง สงคราม จลาจล การโจรกรรม การส่งผ่านหรือความล้มเหลวของระบบ ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของการให้บริการโทรคมนาคมหรือบรอดแบนด์ ความล้มเหลวหรือการขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย แผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติ (" เหตุสุดวิสัย") ความล้มเหลวหรือความล่าช้าดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงที่จะดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อลดผลที่ตามมาของสาเหตุดังกล่าว

23.2. การปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ของผู้ให้บริการจะถือว่าถูกระงับในระยะเวลาที่เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยดำเนินต่อไป และจะมีการขยายเวลาสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าวในช่วงระยะเวลานั้น

 1. สละสิทธิ์

24.1. ความล้มเหลวโดยผู้ให้บริการในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้จะไม่ตีความหรือถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของผู้ให้บริการในที่นี้หรือในทางใด ๆ ที่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออคติ สิทธิ์ของผู้ให้บริการในการดำเนินการต่อไป

 1. ความแตกแยก

25.1. ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด เงื่อนไข และบทบัญญัติจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจว่าไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตใดๆ ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อกำหนดดังกล่าวจะตัดขาดจากข้อกำหนดที่เหลือ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่จะยังคงมีผลใช้บังคับและบังคับใช้ได้จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

25.2. ในกรณีดังกล่าว ส่วนที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะต้องได้รับการแก้ไขในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของผู้ให้บริการในขอบเขตที่เป็นไปได้

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

26.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขแสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและผู้ให้บริการ และแทนที่ข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการจัดการใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

27.1. คุณตกลงว่าการเข้าถึงและการใช้บริการ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของวานูอาตู

27.2. ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องใด ๆ คุณตกลงที่จะส่งตัวเองไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลวานูอาตู

 
ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះទទួលបាន $8 ហ្រ្វីភ្លាមៗ
សម្រាប់សមាជិកថ្មី។
ជាសមាជិករួចហើយ? ចូលនៅទីនេះ